RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAVIGO Bartosz Lenikowski, z siedzibą w Gdańsku (80-119), przy ul. Jankiela 9, NIP: PL5833027379, REGON: 365821694
  kontakt w sprawie danych osobowych: contact@navigobyy.com lub +48-719-39-09
 2. dane osobowe podane w formularzach kontaktowych na naszych stronach internetowych przetwarzane są, na podstawie Państwa zgody, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi i przygotowania oferty.
 3. dane, o których mowa w pkt. 2 będziemy przechowywać, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od czasu zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie
 4. w przypadku nawiązania współpracy poprosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do przygotowania i realizacji umowy – dane te będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, jednak nie dłuższy niż 10 lat następujących po roku, w którym umowa zostanie wykonana;
 5. Dostęp do Państwa danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jedynie wtedy jeśli będzie to niezbędne dla realizacji oferowanych przez nas usług lub wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej z nami umowy (Podmiotami takimi mogą być potencjalni kontrahenci, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, operatorzy poczty elektronicznej, dostawcy usług internetowych (hostingodawcy), banki, biuro rachunkowe itp.). Odbiorcami Państwa danych będą też instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Urzędy Skarbowe).
 7. Ewentualne przekazanie przez nas danych osobowych do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych nastąpi jedynie w przypadkach wymaganych prawem, lub za zgodą osoby, której dane dotyczą (np. przy realizacji kontraktu z partnerami z poza UE) .
 8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie obowiązującym prawem;
  b) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych: – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę, która była podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania;
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
  – administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  f) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 10. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);